Deze website maakt onderdeel uit van het historische archief van SGSP.nl. Kijk op www.sgsp.nl voor een overzicht van ons actuele aanbod.
 Deze historische website wordt niet langer bijgewerkt met actuele onderwerpen of aangepast aan moderne technische eisen.
Gebruiksvoorwaarden
Toegang tot en gebruik van deze website wordt u aangeboden door EJK Media onderhevig aan de volgende voorwaarden:
 • Door deze website te gebruiken gaat u akkoord wettelijk gebonden te zijn aan deze voorwaarden, welke onmiddellijk van kracht worden bij uw eerste gebruik van deze website.
 • EJK Media heeft het recht deze voorwaarden op elk moment te wijzigen door deze wijzigingen online te publiceren. Raadpleeg deze voorwaarden regelmatig om er voor te zorgen dat u op de hoogte bent van mogelijke aanpassingen. Door deze website te blijven gebruiken nadat de voorwaarden zijn gewijzigd gaat u akkoord wettelijk gebonden te zijn aan deze aangepaste of gewijzigde voorwaarden.
 • Als een van deze voorwaarden strijdig blijkt te zijn met de wet, ongeldig of anders onafdwingbaar vanwege de wetten van enige staat of land waar deze voorwaarden bedoeld worden van kracht te zijn, dan zal deze voorwaarde binnen de jurisdictie waarin deze voorwaarde strijdig, ongeldig of onverenigbaar zijn ontbonden worden en worden verwijderd uit deze voorwaarden. De resterende voorwaarden blijven bestaan in hun volledige kracht en effect en blijven bindend en afdwingbaar.
Gebruik van SimRail inhoud
Het is niet toegestaan om de inhoud van SimRail te kopiŽren, te verspreiden, te downloaden, op te slaan (in ieder medium), uit te zenden, publiekelijk te vertonen, of de inhoud van SimRail te gebruiken voor enig ander doel dan uw eigen persoonlijke en niet commerciŽle gebruik. U gaat er tevens mee akkoord om de inhoud van SimRail niet over te nemen, aan te passen of van deze inhoud afgeleide werken te maken met uitzondering van uw eigen persoonlijke en niet commerciŽle gebruik. Ieder ander gebruik van de inhoud van SimRail vereist vooraf schriftelijke toestemming van EJK Media. U gaat akkoord om SimRail uitsluitend te gebruiken voor wettelijk toegestane doeleinden, en op een manier welke niet de rechten van EJK Media aantast. Alle copyright, merkrechten, ontwerprechten, patenten en andere intellectueleneigendomsrechten (geregistreerd en ongeregistreerd) in en op SimRail en alle inhoud beschikbaar op de SimRail website blijft toebehoren aan EJK Media of de licentiehouders. De namen, afbeeldingen en logos welke EJK Media of derden en hun producten en diensten identificeren zijn onderhevig aan copyright, merkrechten, ontwerprechten van EJK Media en/of derden. Niets uit deze gebruiksvoorwaarden is bedoeld om opgevat te worden om enige licentie of recht op het copyright, merkrecht of ontwerprecht van EJK Media of derden over te dragen.

Beperking van aansprakelijkheid
Alle inhoud van SimRail wordt aangeboden "ZOALS HET IS" en op een "IS BESCHIKBAAR" basis zonder enige vertegenwoordiging of enige vorm van garantie (zowel geuit of geÔmpliceerd door de wet) binnen de wettelijke grenzen, met inbegrip van geÔmpliceerde garanties en toerijkende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, onaantastbaarheid, verenigbaarheid, veiligheid en correctheid. Onder geen enkele omstandigheid zal EJK Media en/of haar moeder aansprakelijk zijn voor een van de volgende verliezen of schades (onafhankelijk van of deze verliezen zijn voorzien, voorzienbaar, bekend of anders): verlies van data; verlies van inkomsten of verwachte inkomsten; verlies van gunst; verlies van mogelijkheden; verlies van zaken of schade aan reputatie; verliezen geleden door derden; of iedere indirecte, gevolg, speciale of andere schade als gevolg van het gebruik van deze website onafhankelijk van contractuele verplichtingen. EJK Media geeft geen garantie dat de functies welke inbegrepen zijn in deze website niet onderbroken worden of vrij zijn van fouten, dat fouten worden hersteld, of dat deze website of de server die deze website beschikbaar maakt vrij is van virussen of bugs.

Bijdragen aan SimRail
Door het insturen van bijdragen (met inbegrip van ieder tekst, foto, afbeelding, video of audio bestand) aan SimRail geeft u aan EJK Media een eeuwigdurend, royaltyvrij, niet-exclusief, sub-licentieerbaar recht en licentie om deze bijdrage te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te veranderen, te publiceren, te vertalen, afgeleide werken van te maken, te verspreiden, ten uitvoer te brengen, te vertonen of publiekelijk beschikbaar te maken, en alle copyright en publicatie rechten betreffende uw bijdrage wereldwijd uit te oefenen en/of uw bijdrage onderdeel uit te laten maken van ander werk in alle nu bekende of in de toekomst te ontwikkelen media voor de volledige duur van ieder recht dat van toepassing mag zijn op uw bijdrage. Copyright rechten van kracht op uw bijdrage blijven bij u liggen en deze toestemming is niet exclusief, u kunt dus uw bijdrage blijven gebruiken op elke manier en daarnaast anderen toestemming geven uw bijdrage te gebruiken. Normaliter vermelden wij uw naam bij uw bijdrage, tenzij u actief anders aangeeft. Als u niet akkoord gaat om EJK Media bovenstaande rechten te geven wordt u verzocht uw bijdrage niet te versturen naar SimRail.

Tevens geeft u door het versturen van uw bijdrage aan SimRail de garantie dat uw bijdrage:
 • uw eigen originele werk is en dat u het recht heeft om dat werk beschikbaar te stellen aan EJK Media voor alle bovenstaande doeleinden;
 • niet in strijd is met enige wet;
 • EJK Media en/of haar moeder schadeloosstelt van alle juridische kosten, schade en andere uitgaven welke voor rekening mogen komen van EJK Media en/of haar moeder als het gevolg van het door u verbreken van bovenstaande garanties.
EJK Media behoudt zich het recht voor om iedere bijdrage te verwijderen, op elk tijdstip, voor elke rede. Breng u zelf of anderen niet in gevaar, neem geen onnodige risicoís of overtreed geen enkele wet tijdens het creŽren van inhoud welke u wilt delen met EJK Media.

Links naar andere websites
Deze website kan links bevatten naar andere websites. Deze links worden uitsluitend aangeboden voor uw gemak en EJK Media is niet verantwoordelijk voor de inhoud, correctheid, geleverde diensten of geuite meningen via deze websites. Toegang tot en gebruik van deze websites blijft geheel voor uw eigen verantwoordelijkheid.

Linken naar deze website
EJK Media geeft u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve en royaltyvrije licentie om te linken naar deze website vooropgesteld dat u voldoet aan deze voorwaarden. Als u niet akkoord bent met deze voorwaarden dient u niet de linken naar deze website. Wij hebben de voorkeur voor een link naar onze startpagina op www.simrail.nl. Het is toegestaan te deeplinken naar alle (sub)paginaís van deze website, maar u mag niet direct linken naar afbeeldingen, videoís of audio bestanden. Het is niet toegestaan om copyright en andere kennisgevingen op deze website te verwijderen of te verhullen. Tevens zult u niet de suggestie wekken dat EJK Media uw website, organisatie, producten of diensten ondersteunt. U zult stoppen met het linken naar deze website wanneer EJK Media u daarvoor de opdracht geeft.

Verbreken van deze voorwaarden
Als u er in faalt om bovenstaande voorwaarden te aanvaarden, en EJK Media beschouwd deze gedragingen als ernstig en/of herhaaldelijk, dan heeft EJK Media het recht om alle informatie die beschikbaar is te gebruiken om u te weerhouden van verdere misdragingen. Dit is met inbegrip van het informeren van derden zoals uw werkgever, school of provider over deze misdragingen. Het gebrek of de vertraging van EJK Media om elk van de rechten uit deze gebruiksvoorwaarden uit te voeren of af te dingen verspeeld niet het recht van EJK Media om deze rechten af te dingen.


Englisch Version
Access to and use of this web page is provided by EJK Media subject to the following terms:
 • By using this web page you agree to be legally bound by these terms, which shall take effect immediately on your first use of this web page.
 • EJK Media may change these terms at any time by posting changes online. Please review these terms regularly to ensure you are aware of any changes. Your continued use of this web page after changes are posted means you agree to be legally bound by these terms as updated and/or amended.
 • If any of these terms are determined to be illegal, invalid or otherwise unenforceable by reason of the laws of any state or country in which these terms are intended to be effective, then to the extent and within the jurisdiction in which that term is illegal, invalid or unenforceable, it shall be severed and deleted from these terms and the remaining terms shall survive, remain in full force and effect and continue to be binding and enforceable.
Use of SimRail content
You may not copy, broadcast, download, store (in any medium), transmit, show or play in public, or otherwise use the content of SimRail in any way except for your own personal, non-commercial use. You also agree not to adapt, alter or create a derivative work from any SimRail content except for your own personal, non-commercial use. Any other use of the content of SimRail requires the prior written permission of EJK Media. You agree to use SimRail only for lawful purposes, and in a way that does not infringe the rights of EJK Media. All copyright, trade marks, design rights, patents and other intellectual property rights (registered and unregistered) in and on SimRail and all content located on the SimRail web page shall remain vested by EJK Media or its licensors. The names, images and logos identifying EJK Media or third parties and their products and services are subject to copyright, design rights and trade marks of EJK Media and/or third parties. Nothing contained in these terms shall be construed as conferring any licence or right to use any trade mark, design right or copyright of EJK Media or any other third party.

Limitation of Liability
All content of SimRail is provided "AS IS" and on an "IS AVAILABLE" basis without any representations or any kind of warranty made (whether express or implied by law) to the extent permitted by law, including the implied warranties of satisfactory quality, fitness for a particular purpose, non-infringement, compatibility, security and accuracy. Under no circumstances will EJK Media and/or his parents be liable for any of the following losses or damage (whether such losses where foreseen, foreseeable, known or otherwise): loss of data; loss of revenue or anticipated profits; loss of goodwill; loss of opportunity; loss of business or injury to reputation; losses suffered by third parties; or any indirect, consequential, special or exemplary damages arising from the use of this web page regardless of the form of action. EJK Media does not warrant that functions contained in this web page will be uninterrupted or error free, that defects will be corrected, or that this web page or the server that makes it available are free of viruses or bugs.

Contributions to SimRail
By submitting your contribution (including any text, photographs, graphics, video or audio) to SimRail you agree to grant EJK Media a perpetual, royalty-free, non-exclusive, sub-licenseable right and license to use, reproduce, modify, adapt, publish, translate, create derivative works from, distribute, perform, play, make available to the public, and exercise all copyright and publicity rights with respect to your contribution worldwide and/or to incorporate your contribution in other works in any media now known or later developed for the full term of any rights that may exist in your contribution. Copyright in your contribution will remain with you and this permission is not exclusive, so you can continue to use the material in any way including allowing others to use it. We normally show your name with your contribution, unless you actively request otherwise. If you do not want to grant to EJK Media the rights set out above, please do not submit your contribution to SimRail.

Also by submitting your contribution to SimRail, you warrant that your contribution:
 • is your own original work and that you have the right to make it available to EJK Media for all the purposes specified above;
 • does not infringe any law;
 • indemnify EJK Media and/or his parents against all legal fees, damages and other expenses that may be incurred by EJK Media and/or his parents as a result of your breach of the above warranty.
EJK Media reserves the right to delete any contribution, at any time, for any reason. Please do not endanger yourself or others, take any unnecessary risks or break any laws when creating content you may share with EJK Media.

Links to Other Web sites
This web page may contain links to other web pages. These links are provided solely as a convenience to you and EJK Media is not responsible for the content, accuracy, services or opinions expressed through those web pages. Access and use of such web pages remains solely at your own risk.

Linking to this web page
EJK Media grants you a non-assignable, non-exclusive, royalty-free licence to link to this web page provided that you comply with these terms. If you do not agree with these terms do not link to this web page. We prefer you to link our home page at www.simrail.nl. You may deep link to all (sub)pages of this web page, but you may not deep link directly to image, video or audio files. You may not remove or obscure the copyright notice, or other notices on this web page. Further you should not imply that EJK Media endorses your web page, your organisation, or your products or services. You should discontinue providing a link to this web page if instructed to do so by EJK Media.

Breaching these Terms of Use
If you fail to abide by these terms, and EJK Media considers such behaviour to be serious and/or repeated, EJK Media may use whatever information that is available to it about you to stop any further such infringements. This may include informing relevant third parties such as your employer, school or provider about the infringements. The failure or delay of EJK Media to exercise or enforce any right in these terms does not waive the rights of EJK Media to enforce that right.